Aktualności

Aktualne możliwości dofinansowania
dodano: 18.10.2018

Aktualne konkursy regionalne – woj. zachodniopomorskie

 

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R

kto może otrzymać dotację: mikro, małe, średnie i duże firmy z woj. zachodniopomorskiego

Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.

wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 85%

ilość środków:  4 000 000 zł

 

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

kto może otrzymać dotację: mikro, małe, średnie i duże firmy z woj. zachodniopomorskiego

Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: W ramach niniejszego naboru możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.

wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 45% lub 55%

ilość środków:  85 000 000 zł

 

9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

kto może otrzymać dotację: jst, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie  i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury, partnerstwa ww. podmiotów.

Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: W ramach niniejszego naboru możliwe będzie dofinansowanie Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru (przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami,

zagospodarowanie lub zmiana zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych

wysokość bezzwrotnej  dotacji: od 45% ldo 80%

ilość środków:  60 000 000 zł

 

Aktualne konkursy krajowe

 

temat: 1.1.1 POIR - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

kto może otrzymać dotację: mikro, małe, średnie i duże firmy z całego kraju

Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.

wysokość bezzwrotnej  dotacji: od 45% lub do 80%

ilość środków:  700 000 000 zł

 

temat: 2.3 POIR - Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

kto może otrzymać dotację: mikro, małe i średnie firmy

Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 70%

ilość środków:  70 000 000,00 zł

 

temat: 2.3.2 POIR - Bony na innowacje

kto może otrzymać dotację: mikro, małe i średnie firmy

Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: dofinansowanie  przeznaczone  jest  na  realizację  projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 85%

ilość środków:  70 000 000zł

 

 

Poza tym pojawią się konkursy na:

- ochrona własności przemysłowej,

- Design dla przedsiębiorców - opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub ulepszony produkt,

- Kredyt na innowacje technologiczne,

- Budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących odnawialne źródła energii,