Nasza oferta

  • analiza możliwości finansowania planowanej inwestycji;
  • opracowywanie wniosków o dofinansowanie, biznes planów, studium wykonalności;
  • przygotowywanie ewentualnych protestów;
  • przygotowywanie załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu;
  • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;
  • rozliczanie projektów unijnych - sporządzanie wniosków o płatność, doradztwo w zakresie przestrzegania Prawa Zamówień Publicznych przy zawieraniu umów z podwykonawcami i dostawcami sprzętu, itp.;
  • przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian w realizowanych projektach;
  • audyt realizowanych projektów;