Projekty badawczo-rozwojowe

Jednym z najważniejszych założeń nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. O dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych starać się przedsiębiorcy oraz  konsorcja naukowe, w których w skład wchodzi co najmniej jeden przedsiębiorca oraz jednostka naukowa. W działaniach tego typu startować również mogą grupy przedsiębiorstw działających wspólnie, w skład których wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców.

Największe możliwości sfinansowania takich prac daje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz regionalne programy operacyjne w danych województwach.

Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Podejmowane w ramach programu działania, skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników.

Poza dofinansowaniem z funduszy unijnych, przedsiębiorstwa  zamierzające realizować projekty B+R mogą korzystać ze wsparcia z środków krajowych, którymi dysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, instytucja podległa Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której głównym celem jest wspieranie budowy powiązań pomiędzy nauką  a biznesem.