Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie przede wszystkim  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz regionalnych programów operacyjnych. Możliwe będzie także uzyskanie dofinansowania dla firm mających siedzibę na terenach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie m.in. na :

  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne ;
  • Upowszechnianie rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach;
  • Wzrost kooperacji zarówno pomiędzy przedsiębiorstwami krajowymi, jak i z udziałem partnerów zagranicznych;
  • Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie;
  • Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej.

Wybór projektów do realizacji będzie dokonywany na podstawie obiektywnej oceny wniosków opartej na kryteriach wyboru adekwatnych do oczekiwanych rezultatów. Jednym z podstawowych kryteriów oceny będzie skala oddziaływania przedsięwzięcia na rozwój gospodarczy regionu. Priorytetowo będą traktowane przedsięwzięcia przyczyniające się do realizacji strategii inteligentnych specjalizacji danego województwa.

Inteligenta specjalizacja jest to koncepcja wdrażania polityki innowacyjnej, polegająca na efektywnym i synergicznym wykorzystaniu publicznego wsparcia na rzecz wzmacniania zdolności innowacyjnych poprzez koncentrację na najbardziej obiecujących obszarach przewagi komparatywnej. Inteligentną specjalizację można określić jako „przedsiębiorczy proces identyfikacji obszarów nauki i technologii, ze specjalizacji w których może korzystać wybrany region”

Poniższy rysunek (źródło:parp.gov.pl) przedstawia poziomy dofinansowania  dla poszczególnych regionów na terenie całego kraju (mapka pokazuje poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw).  Mikroprzedsiębiorstwo otrzymuje 20% premii do poziomu bazowego, małe przedsiębiorstwo otrzymuje 10% lub 20% premii do poziomu bazowego, z kolei średnie i duże przedsiębiorstwa nie mogą liczyć na żadną premię. Przykładowe mikro przedsiębiorstwo z województwa zachodniopomorskiego może liczyć na 55% dofinansowania.

mapka