Projekty szkoleniowe

W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na realizację projektów szkoleniowych. Szkolenia mogą być skierowane do różnych grup uczestników, a realizować je mogą np. instytucje szkoleniowe, szkoły językowe , centra kursów zawodowych czy szkoły nauki jazdy.

W ramach projektów unijnych instytucje te  będą mogły realizować różnego typu szkolenia, np. językowe czy techniczne.  Największe możliwości otrzymania dotacji na prowadzenie projektów szkoleniowych będą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja i Rozwój oraz regionalnych programach operacyjnych każdego województwa.

Nasza firma pragnie Państwu zapewnić szeroki wachlarz usług, od pomocy w znalezieniu odpowiedniego konkursu, poprzez napisanie wniosku o dofinansowanie oraz rozliczenie projektu.

 

Ponadto przedsiębiorstwa mogą pozyskać środki na szkolenia swoich pracowników z Krajowego Funduszy Szkoleniowego (KFS).

Są to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego celem jest dostosowanie umiejętności osób pracujących do wymogów rynkowych.

Na 1 osobę można otrzymać dotację na szkolenia w wysokości ok. 12 000 zł. Mikroprzedsiębiorcy  mogą  otrzymać 100% dofinansowania, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa otrzymują 80% dofinansowania.

Przeznaczenie dofinansowania:

  • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.