Konkursy KPO dla przetwórców rolnych!

W październiku ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy skierowane do przedsiębiorców. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planuje uruchomienie w połowie przyszłego miesiąca czterech naborów wniosków, w tym konkursu skierowanego do przedsiębiorców z sektora MSP realizujących projekty z zakresu przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Nabór ruszy 17 października, potrwa – maksymalnie do 18 listopada.

W ramach planowanego konkursu dofinansowanie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy wykonujący na terenie RP działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.


Ze wsparcia będą wyłączone projekty dotyczące 4 klas działalności wskazanych w rozporządzeniu wykonawczym, obejmujących:


 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia (11.01.Z)
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (11.04.Z)
 • Produkcja piwa (11.05.Z)
 • Produkcja wyrobów tytoniowych (12.00.Z)
 • Warunkiem obowiązkowym startu w konkursie będzie posiadanie numeru identyfikacyjnego producenta rolnego.


Wsparcie będzie udzielane przez ARiMR w szczególności na koszty:


 • budowy nowych / rozbudowy / nadbudowy / przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania,
 • budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko
 • zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przewozu:
 • produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
 • produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
 • zwierząt przeznaczonych do uboju;
 • zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
 • zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
 • ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplan i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia).


Realizacja planowanych projektów nie będzie mogła trwać dłużej niż 18 miesięcy (od dnia zawarcia umowy wsparcia z ARiMR) i nie dłużej niż do 31.12.2025 r.


Na jakie wsparcie można liczyć?

Pomoc będzie miała charakter refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych z ustalonym maksymalnym limitem do 50% dofinansowania.


Wysokość wsparcia będzie zależna również od wielkości Wnioskodawcy i wyniesie odpowiednio:


w przypadku mikroprzedsiębiorców: max. 3 mln PLN wsparcia,

w przypadku małych przedsiębiorców: max. 10 mln PLN wsparcia,

w przypadku średnich przedsiębiorców: max. 15 mln PLN wsparcia.

Minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000 zł.W regulaminie konkursu określono 6 kryteriów premiujących, których wypełnienie będzie istotnie zwiększać szanse uzyskania wsparcia. Preferencje dotyczyć będą projektów:


 • Związanych z rolnictwem ekologicznym (5 pkt)
 • Realizowanych na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (stopa bezrobocia > średniej krajowej – 3 pkt)
 • Realizowanych w powiatach zlokalizowanych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (typ górski / podgórski – 2 pkt)
 • Wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (2 pkt)
 • Zakładających współpracę w ramach realizacji (premiowane przedsięwzięcia realizowane przez spółdzielnie, w tym spółdzielnie rolników, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uznane organizacje producentów rolnych, uznane organizacje producentów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz związki tych organizacji – 3 pkt)
 • Realizowanych przez wnioskodawców, który nie byli beneficjentami poddziałania 4.2 „Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (7 pkt)