Dofinansowania na projekty b+r (1.1 Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki)

W ramach działania Ścieżka SMART dofinansowaniu podlegają projekty realizowane na terytorium Polski. Jest to kompleksowe wsparcie działalności przedsiębiorstw w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, internacjonalizacji produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników. Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Wniosek obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

 • do 80% kosztów badań przemysłowych
 • do 60% kosztów prac rozwojowych
 • do 70% kosztów nabycia/leasingu środków trwałych (w tym nieruchomości), materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • do 50% kosztów zakupu usług doradczych
 • do 50% kosztów zakupu usług wspierających innowacyjność
 • do 100% kosztów ustanowienia zabezpieczenia umowy o dofinansowanie
 • do 80% kosztów inwestycji i usług związane z ochroną środowiska
 • do 70% kosztów szkoleń
 • do 50% kosztów udziału w imprezach targowych oraz misjach gospodarczych
 • do 50% kosztów ochrony/obrony praw własności przemysłowej

Termin składania wniosków: do 12 kwietnia 2023r.