Konkursy dla przedsiębiorstw w 2023r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Konkursy dla przedsiębiorstw w 2023r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

Start: październik 2023 r.

Koniec: listopad 2023 r.

Budżet: 47 443 000,00 zł

Dofinansowanie: od 80% (badania przemysłowe) do 60% (inwestycje)


W ramach niniejszego konkursu dofinansowane będą projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Realizowane projekty mogą składać się z następujących modułów:

1. Moduł B+R

2. Moduł – Zaplecze badawczo-rozwojowe

3. Moduł – Prace przedwdrożeniowe

4. Moduł – Wdrożenie wyników B+R

5. Moduł – Rozwój kompetencjiDziałanie 1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw SSW 

Start: wrzesień 2023 r.

Koniec: październik 2023 r.

Budżet: 43 130 000,00 zł

Dofinansowanie: od 60%


Wsparcie w konkursie kierowane będzie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w Specjalnej Strefie Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze podstawowym SSW.

Działanie 6.7 Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu

Typ 4 - Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy.

Start: wrzesień 2023 r.

Koniec: listopad 2023 r.

Budżet: 10 782 000,00 zł

Dofinansowanie: do 85%


Koszty możliwe do dofinansowania:

- ergonomiczny sprzęt np. biurowy (regulowane elektrycznie biurka, fotele, ergonomiczne monitory itp.), magazynowy np. wózki widłowe, produkcyjny i inny

- spotkania dla pracowników dotyczące profilaktyki zdrowia

- aktywności fizyczne dla pracowników – np. bilety na basen, karnety na siłownię


Wsparcie może być udzielone wyłącznie pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę na min.0,5 etatu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw.

Możliwe uzyskanie dofinansowania do kwoty 100 tys. euro. Wszystkie koszty w projekcie stanowią pomoc de minimis.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85%