Jak uzyskać finansowanie unijne na projekty b+r w ramach konkursów krajowych w 2020 roku?

W 2020 r. istnieje jeszcze wiele możliwości pozyskania środków na projekty badawczo-rozwojowe, zarówno w ramach regionalnych programów operacyjnych, jak i krajowych konkursów. Dofinansowanie można otrzymać na prace b+r (prace przemysłowe, rozwojowe, przedwdrożeniowe), a także ba budowę własnego centrum badawczo-rozwojowego.

Wśród konkursów krajowych można wymienić przede wszystkim:

PO IR 1.1.1. Szybka Ścieżka

Adresatami konkursów w tzw. „Szybkiej Ścieżce” są przedsiębiorcy, zarówno ci spełniający kryteria MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Mogą się oni ubiegać o dofinansowanie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Konkurs wyróżnia się uproszczoną procedurą aplikacji. Dofinansowanie otrzymają projekty służące rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich konkurencyjnej pozycji na rynku. Przedmiot projektu musi wpisywać się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację”.

Szczegóły konkursu:

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które:

a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;

b)   mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.PO IR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Program dedykowany jest przedsiębiorstwom, w tym w szczególności MŚP. W zależności od miejsca realizacji projektu, wysokość dofinansowania może osiągnąć nawet 70%.

Szczegóły konkursu:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane  określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 181) (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/181/1) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro.
Jak uzyskać finansowanie unijne na projekty b+r w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku?

W 2020 roku w województwie zachodniopomorskim istnieje wiele możliwości pozyskania dofinansowania na projekty związane z badaniami i rozwojem. Można pozyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe, budowę centrum b+r czy małe projekty b+r (zakup usługi badawczej). Konkurs będą dobywać się w rundach, tzn. będzie kilka terminów składania wniosków o dofinansowanie.

Konkursy w województwie  zachodniopomorskim w 2020r:

RPO WZ 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarcze

Adresatami konkursów są przedsiębiorcy, zarówno ci spełniający kryteria MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz komponentu B+R, projekt może zawierać także komponent wdrożeniowy, obejmujący inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty – niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji komponentu B+R.

Szczegóły konkursu:

Kto może składać wnioski?

W ramach 2 typu projektów Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • partnerstwa naukowo-przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej


Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 2 typu projektów Działania 1.1 – projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

2. Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego określonych w Wykazie inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,  stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3. Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

 1. wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 2. zaawansowane wyroby metalowe,
 3. produkty drzewno-meblarskie
 4. opakowania przyjazne środowisku,
 5. produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 6. nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 7. multimodalny transport i logistyka,
 8. produkty oparte na technologiach informacyjnych.


4. Projekty ubiegające się o dofinansowanie każdorazowo muszą zawierać komponent B+R, obejmujący badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od II TRL) albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od VII TRL) i zakładać wypracowanie technologii/rozwiązania gotowego do wdrożenia, co oznacza, iż prace B+R przewidziane w projekcie muszą kończyć się osiągnięciem IX TRL.

5. Lokalizacja siedziby/zakładu/oddziału wnioskodawcy (lidera), w którym prowadzone będą prace B+R, musi zostać odzwierciedlona w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca (lider) nie posiada w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie zakładu/oddziału na terenie województwa zachodniopomorskiego, dopuszczalne jest określenie przewidywanej lokalizacji, w której prowadzone będą zaplanowane prace B+R, przy czym wnioskodawca (lider) zobligowany będzie do odzwierciedlenia ww. zakładu/oddziału w dokumencie rejestrowym przed rozpoczęciem ww. prac.

6. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz komponentu B+R, projekt może zawierać także komponent wdrożeniowy, obejmujący inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty – niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji komponentu B+R.

7. Inwestycja dotycząca komponentu wdrożeniowego musi być zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego w przypadku stacjonarnego charakteru.


Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

a) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 • duże przedsiębiorstwa – 50%.

b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%,
 • duże przedsiębiorstwa – 25%,

c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,
 • duże przedsiębiorstwa – 50%.

d) w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące prac przedwdrożeniowych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%.

e) w przypadku dofinansowania nienoszącego znamion pomocy publicznej dla jednostek naukowych będących partnerami w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych pod warunkiem, że projekt w tej części realizowany jest w ramach ich działalności niegospodarczej: do100%.

f) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej na komponent wdrożeniowy:

 • 55% wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
 • 45% wydatków kwalifikowalnych w przypadku  średnich przedsiębiorstw.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może wynosić 9 000 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych komponentu B+R wynosi 5 000 000,00 zł.

Kwota wydatków kwalifikowanych większa niż 5 000 000,00 zł jest możliwa wyłącznie w projekcie, w ramach którego przewidziano wydatki kwalifikowalne na komponent wdrożeniowy. Komponent wdrożeniowy może stanowić uzupełnienie projektu, tzn. wartość wydatków  kwalifikowanych komponentu wdrożeniowego musi stanowić mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.


RPO WZ 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ 1 projektu: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach


Adresatami konkursów są przedsiębiorcy, zarówno ci spełniający kryteria MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 1 typu projektów Działania 1.2 - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim i służyć do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych mających na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w ww. branżach i obszarach.

Szczegóły:

Kto może składać wnioski?

W ramach 1 typu projektów Działania 1.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

b) duże przedsiębiorstwa.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 1 typu projektów Działania 1.2 - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

2. Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego

3. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim i służyć do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych mających na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w ww. branżach i obszarach.

4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

5. Działanie skierowane jest zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających prowadzenie własnej działalności B+R, jak i ją rozwijających. Otrzymane wsparcie musi przyczynić się do powstania lub rozwoju centrum badawczo-rozwojowego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

a)    35% duże przedsiębiorstwa,

b)    45% średnie przedsiębiorstwa,

c)    55% mikro i małe przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł.